Spring til indhold

Lysabild landsbyråd

Bestyrelsen, vedtægter og lidt om os

Lysabild Landsbyråd blev stiftet på et borgermøde den 4. november 2004.

Formål og værdigrundlag

Lysabild Landsbyråd har til formål at skabe et fælles forum for Lysabild Sogn. Et forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for sognet og som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer. Lands­byrådet kan være talerør for Lysabild Sogn udadtil.

Landsbyrådets bestyrelse er det naturlige sted at henvende sig for sognets beboere, når

  • man har en ide, som man gerne vil have hjælp til at udføre
  • man har et problem af almen karakter som man søger hjælp til at få løst
  • man søger information eller har information man gerne vil have formidlet

Bestyrelsen er bindeled til det politiske system bl.a. via Landsbyforum og Landdistriktsudvalget.
Bestyrelsen er med til at sætte landdistrikterne på dagsorden i kommunen.

Bestyrelsen for Landsbyrådet vil

  • deltage i det politiske arbejde på tværs af partigrænser og arbejde for at få landdistrikterne på dagsorden i kommunen.
  • arbejde for at skolen forbliver et kulturelt centrum for alle, også for folk uden skolesøgende børn.
  • arbejde for at blive en naturlig sparringspartner og igangsætter af aktiviteter som er bundet i engagement og begejstring – herunder være behjælpelig med at søge økonomiske midler.
  • arbejde for en fornuftig infrastruktur til gavn for såvel borgere og turister, eksempelvis trafiksikkerhed, offentlige stier, cykelstier mm.
  • arbejde for at udbrede kendskabet til vores område samt de aktiviteter, der foregår.

Værdier
Landsbyrådet består af en gruppe mennesker, der har interesse for at arbejde for dette formål, og det er i sig selv kvalifikation nok til at være medlem af landsbyrådet. Medlemmerne bruger den tid og de kræfter, de hver især har mulighed for. Det vil sige, at enhver, der har lyst og interesse for at bidrage med ideer, praktisk arbejde eller andet, er velkommen i organisationen. Man skal naturligvis bo i sognet. Men det er den enkeltes engagement og aktivitet, der er afgørende for, om man er med. Dog skal man vælges af generalforsamlingen, hvis man ønsker at blive bestyrelsesmedlem.

Økonomi
Landsbyrådet modtager driftsmidler fra Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg, der ligeledes har puljemidler, som det er muligt søge til særskilte projekter. Ligesom der er forekellige andre puljer at søge på lokalt, regionalt, på landsplan og i EU.

Organisation
Landsbyrådet er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har til opgave at tage sig af den daglige drift. Bestyrelsen består af koordinatorer for diverse arbejdsgrupper samt en formand/økonomiansvarlig. Landsbyrådet har en række arbejdsgrupper, der er selvsupplerende. Det vil sige at borgere er velkomne til at deltage, hvis man har interesse i projektet.
Der skal være et bestyrelsesmedlem i hver arbejdsgruppe. Koordinatoren har til opgave at ”styre” gruppen – dvs. være drivkraft i det faglige arbejde i gruppen, sørge for rekruttering til gruppen og være kontakt til bestyrelsen. Landsbyrådet kan oprette én eller flere ad hoc-grupper i forbindelse med et projekt eller en ide.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selvstændigt udarbejde en forretningsorden.

Hvis du ønsker at sende en e-mail til hele bestyrelsen på samme tid, kan du benytte flg. mailadresse:
landsbyraad@lysabild-sydals.dk

Erling junker

(Formand og kasserer)
Lysabildgade 12
6470 Sydals
23 61 47 29
ejja@bbsyd.dk

Tina Sahl Lydiksen

(Bestyrelsesmedlem)
Vibæk mølle 2
6470 Sydals
74 40 47 99 / 20 13 71 99
tinalydiksen@gmail.com

Brian Hansen

(Bestyrelsesmedlem)
Lille Mommarkvej 27, Sarup
6470 Sydals
40 95 42 36
tobiben@live.dk

Karin Rindom Danielsen

(Bestyrelsesmedlem)
Krogsbjerg 2
6470 Sydals
20 72 49 09
karin-danielsen@hotmail.com

Vedtægter

§1 Navn

Foreningens navn er Lysabild Landsbyråd, beliggende på Sydals i Sønderborg Kommune. Foreningen har hjemsted på Lysabild Skole.

§ 2 Formål
Landsbyrådets formål er at være et forum
– hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for sognet
– som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
– som kan være talerør for Lysabild Sogn i offentligheden
Rådet vil samarbejde med andre landsbyråd, kommunen og andre relevante organisationer samt være repræsenteret i Landsbyforum.

§ 3 Medlemmer
Foreninger, bestyrelser, interessegrupper og borgere er pr. definition ”fødte” medlemmer af Landsbyrådet, hvis de har adresse i sognet eller er repræsenteret i sognet.

§ 4 Kontingent
Der er ikke noget kontingent for medlemskab.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fire personer – tre gruppe-koordinatorer og en formand. Sidstnævnte er regnskabsansvarlig. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selvstændigt udarbejde en forretningsorden. Ved første ordinære generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ved lodtrækning. Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter to år. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Generalforsamlingen
Alle borgere over 15 år i Lysabild Sogn har stemmeret på generalforsamlingen, som er Landsbyrådets højeste beslutningsmyndighed. Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Lysabild Sogn. Generalforsamlingen finder sted i februar/marts. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen kræver det. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

§ 7 Opløsning
Landsbyrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2/3 flertal og anden gang ved simpelt flertal. Ved opløsning afgøres Landsbyrådets formue af den afgående generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 4. november 2004 med ændringer fra februar 2006 og marts 2015

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i februar eller marts måned i forbindelse med Åben skole, og annonceres i januar-nummeret af Lokalbladet.

Generalforsamlingen for 2022 blev afholdt d. 24. marts 2022.

Læs eller download referatet fra generalforsamlingen den 24. marts 2022 ved at klikke her.
(Åbner som pdf i nyt vindue)