Spring til indhold

Referat fra Borgermøde angående Gendarmsti

Her kan du læse referatet fra borgermødet angående forlængelse af Gendarmstien

fra Høruphav til Skovby, der blev afholdt på Skovby Kro mandag den 30. maj 2011

Deltagere:

Sønderborg Kommunes stigruppe

Ebbe Enøe (Natur afd.), Marianne Tychsen (Natur afd.), Birgit Thingsgaard (Plan afd.)og Johanne Burgemann (Veje & Trafik afd).

Lysabild Lokalråd

Erling Junker (formand), Tina Lydiksen, Erik Hynding Møller, Svend Bladt.

Teknik og Miljøudvalget: Erik Lauritzen, Ole Stisen.

Ca. 50 borgere.

Referent: Johanne Burgemann Referat sendes til Lysabild Lokalråd, Erling Junkers (ejja@bbsyd.dk ), TMU og Sønderborg Kommunes stigruppe.

Diverse kort var ophængt i lokalet. Kort med eksisterende stinet, grundkort, matrikelkort, ortofoto.

1. Indledning v. Lysabild Lokalråd

Formand Erling Junker byder velkommen. Lysabild Lokalråd vil gerne være bindeled mellem Sønderborg Kommune og interesseorganisationerne i området.

En af lokalrådets målsætninger er at sikre adgang til naturen, både for lokale borgere og turister. De har været med til at etablere en trampesti fra Mommark til Lysabild Skov og er med i planlægningen af en ny/kommende cykelsti. Lokalrådets udviklingsplan kan ses på lokalrådets hjemmeside.

2. Oplæg til forlængelse af Gendarmstien og spørgerunde

Ebbe Enøe fra Sønderborg Kommune præsenterer stigruppens medlemmer og fortæller om Jyske Vestkysten´s interesse i sagen. Dette møde er et indledende møde angående ønsket om at forlænge Gendarmstien fra Høruphav til Skovby. Denne sti er et politisk ønske. Orientering om kommunens sammenhængende stinet og muligheden for at forbinde Gendarmstien med Alsstien.

Orientering om vandrestiernes benyttelse, og hvad lokalområdet kan bruge Gendarmstien til.

Der laves frivillige aftaler med lodsejerne og der gives erstatning for den jord, der indgår til stien. Sønderborg Kommune køber ikke jorden men laver brugsaftaler. Der gives erstatning efter ekspropriationslignende vilkår. Når der ligger en politisk beslutning om etablering af en sti, er erstatningen ikke skattepligtig.

Der udbetales engangsbeløb. Der udbetales erstatning for jordens værdi, der svarer til den pris der betales, hvis jorden skal købes, servituterstatning. Evt. udbetales der yderligere ulempeerstatning, hvis stien medfører særlige gener for lodsejer.

Stien kan tidligst være færdiganlagt i 2012.

Vandrestierne anlægges for vandrere. Cyklister er velkomne men skal tage hensyn til vandrerne. Stierne er ikke velegnet til kørestolsbrugere. Der er borgerønske om en cykelvenlig sti.

Drøftelse af stiens vedligeholdelsesniveau. Jo mere stien bliver brugt, des mindre ukrudt vokser der på den.

Der er budget på 400.000 kr. til drift af alle vores stier. Græsstier klippes inden græsset er 20 cm højt, rabatter langs grusstier klippes 2 gange om året. Hvis stierne er ufremkommelige pga. manglende drift kontaktes Johanne Burgemann, Veje & Trafik, tlf. 88 72 56 20.

Stien skiltes så den er lette at finde. Der sættes skiltepæle og informationstavler. Der udarbejdes en folder over stien, der udleveres til turistkontorer, B&B mm.

Flere borgere oplever problemer med at gå på stranden i Høruphav, lodsejerne genner dem væk. Alle danske kyster er åbne for færdsel og der er desuden tinglyst en deklaration om offentlighedens adgang langs kysten i Høruphav. Alle har ret til at færdes der, også selvom naboer skulle sige noget andet.

Eksisterende markveje i landskabet kan bruges til rundture i området.

Drøftelse af hensyn til dyrelivet i området. Der anlægges ikke stier i sårbare områder, f.eks. yngleområder. Vildt bliver ikke negativ påvirket af fodgængere når de kan se dem på god afstand. Orienteringsløbere stresser vildtet, f.eks. råvildt, da løberne kommer hurtigt/pludseligt og fra alle retninger. Vandrere og alm. cyklister påvirker ikke vildtet negativt. Der er lavet undersøgelser der dokumenterer dette.

Gode erfaringer fra Faaborg, hvor der er lavet et naturgenopretningsprojekt. Der er sat vand på Sundsøen, der i en periode har været drænet, og der er anlagt en grussti omkring den forholdsvis tæt på vandkanten. Området er et meget besøgt af de lokale borgere og turister. Fuglelivet forøges for hvert år der går, og fuglene har vænnet sig at der kommer besøgende.

Ønske om kystsikring, hvor der er problemer med jordskred og ønske om badebroer.

Kysten administreres af Kystinspektoratet og der er skrappe restriktioner med hensyn til kystsikring.

Kommunen har ikke længere badebroer, men giver tilladelse til at foreninger kan sætte dem op på ”fornuftige” steder. Lokalrådet vil kunne søge om dette, måske mulighed for at få landdistriktsmidler.

Spørgsmål om der er behov for stier. De stier, der er anlagt bliver meget brugt. Når man går på stranden ved man aldrig hvor langt man kan komme, om man kan komme op i land og om den overhovedet er til at gå på med hensyn til højvande. Anlagte stier har bedre tilgængelighed og flere vil benytte dem. Campingplads på Kegnæs oplever at deres besøgende ønsker stier til at gå og cykle på.

Der skal søges om miljøgodkendelse til stianlægget, strandbeskyttelseslinje og landzone.

Hvis lodsejere eller deres entreprenører ødelægger stien udbedres dette af skadevolder.

3. Kaffepause

Kaffe og snak ved bordene.

4. Debat/spørgerunde

Opstart på lodsejeraftaler efter høst. Der aftales tid til besøg med de enkelte lodsejere. Der laves aftaler med lodsejerne enkeltvis. Når ruteføringen er fastlagt kan der arrangeres endnu et borgermøde i samarbejder med lokalrådet. Hvis lodsejere har forslag til linjeføring er de velkomne til at sende det til stigruppen (Ebbe Enøe).

Affald på stien fjernes af kommunen. Der er sjældent problemer med affald på stierne.

De grønne streger på kortet på invitationen er vandrestien. De stiplede er alternative ruter der er velegnede til rundture og cyklister. Der er mulighed for at lave alternative ruter til Skovby.

Hvis lodsejere ikke ønsker at være med i stiprojektet forsøges der at finde løsninger, der tilgodeser alle parter.

Erling Junker runder aftenen af.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside